Polecamy Spis utworów
Music Styles for YAMAHAKarafunMusic Styles for ROLANDMusic Soft for ROLANDStyle for Korg Pa1000Midi Yamaha PSR-SX900Midi Yamaha PSR-SX700Style Yamaha PSR-SX900Style Yamaha PSR-SX700PROF StudioStyle Yamaha PSR-SX600Nuty PDFGeneral MidiMP3Music Soft for YAMAHAMidi Soft for GENOSStyle for Yamaha GenosMusic Soft for KORGMusic Styles for KORGMidi for KETRONMidi for Korg Pa700Style for Korg Pa700Midi for Korg Pa1000Midi for Korg Pa4xStyles for Korg Pa4xMidi for Korg Pa4x MusikantPROF.Mp3+G
Witaj w midi24.pl
Zaloguj Rejestracja
Koszyk jest pusty.
Twój koszyk
 

Regulamin serwisu Midi24.pl

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem: www.midi24.pl;
 3. Administrator – MIDI-NET PL Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 106, 62-081 Batorowo,
  KRS: 0000850732, NIP: 7812011121, REGON: 38648587000000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: office@sadowsky.pl
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 5. Konto Użytkownika – indywidualne konto w Serwisie przypisane do konkretnego Użytkownika pozwalające na korzystanie z określonych funkcji Serwisu;
 6. Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający z Serwisu przy użyciu zarejestrowanego w Serwisie Konta Użytkownika i po zalogowaniu na to Konto Użytkownika;
 7. Użytkownik niezalogowany - Użytkownik korzystający z Serwisu bez zalogowania na Konto Użytkownika;
 8. Podkłady (Aranżacje muzyczne) – pliki dźwiękowe udostępniane za pośrednictwem Serwisu;
 9. Utwory – utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalonew Podkładach (Aranżacjach muzycznych);
 10. Artystyczne Wykonania – artystyczne wykonania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalone w Podkładach;
 11. Fonogramy – fonogramy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalone w Podkładach
 12. ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm);
 13. Certyfikat Legalności – dokument w formie elektronicznej wygenerowany przez Administratora stanowiący potwierdzenie udzielenia Użytkownikowi licencji na korzystanie z Podkładów (Aranżacji muzycznych);
 14. Newsletter – wiadomości rozsyłane do Użytkowników stosownie do postanowień § 10.
    

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: office@sadowsky.pl
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne (z zastrzeżeniem odpłatności związanych z korzystaniem z funkcjonalności określonych w § 3 ust. 1 lit. c). Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.
 4. Serwis działa m.in. w technologiach PHP , MySql,  JavaScript, Ajax.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox, Chrome, Edge lub Safari w najnowszych wersjach.
 6. Zastosowane w Serwisie technologie mogą wymagać do poprawnego działania odpowiednich wtyczek lub funkcjonalności uruchomionych w systemie operacyjnym urządzenia Użytkownika lub w przeglądarce internetowej.

§ 3
Funkcjonalności Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  a) zapoznanie się z katalogiem Podkładów (Aranżacji muzycznych), które mogą być na warunkach wynikających z Regulaminu udostępniane i licencjonowane Użytkownikom;
  b) zapoznanie się z fragmentami Podkładów (Aranżacji muzycznych) - wersjami demonstracyjnymi;
  c) pobieranie Podkładów (Aranżacji muzycznych) i uzyskanie licencji na korzystanie z Podkładów (Aranżacji muzycznych);
  d) korzystanie z usługi „utwory na życzenie”, w ramach której możliwe jest sporządzenie Podkładów (Aranżacji muzycznych) na podstawie wskazanego przez Użytkownika utworu;
  e) korzystanie z usługi dokonywania zmian w podkładach, w ramach której możliwe jest dokonywanie indywidualnie określonych zmian w Podkładach (Aranżacji muzycznych), takich jak zmiany tonacji, tempa, wyciszania określonych ścieżek itp.;
  f) utworzenie Konta Użytkownika;
  g) uzyskanie informacji o promocjach ogłaszanych za pośrednictwem Serwisu i korzystanie z tych promocji;
  h) otrzymywanie Newslettera;
  i) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Serwisie jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin Serwisu, informacja dot. przetwarzania danych osobowych, informacje dot. cookies).
 2. Określone funkcjonalności mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych.
 3. Promocje mogą być kierowane do Użytkowników spełniających określone warunki (np. posiadających aktywne Konto Użytkownika określonego typu).
   

§ 4
Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
  b) niekorzystania z Serwisu do działania na szkodę Administratora lub osób trzecich;
  c) niewprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika jest ponadto zobowiązany do:
  a) aktualizowania danych podanych przy zakładaniu Konta Użytkownika;
  b) zachowania w tajemnicy danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
  c) nieujawniania osobom trzecich danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
  d) niekorzystania z Kont Użytkownika zarejestrowanych przez innych Użytkowników, w tym do niepodejmowania prób zalogowania się na cudze Konto Użytkownika;
  e) pobierania Podkładów (Aranżacji muzycznych) wyłącznie w celu korzystania z nich w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności nieudostępniania Podkładów (Aranżacji muzycznych) osobom trzecim;
  f) zabezpieczenia pobranych Podkładów (Aranżacji muzycznych) przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich przez osoby trzecie.

§ 5
Konto użytkownika

 1. Konto Użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego formularzu (zamieszczonym w Serwisie) następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres,
  c) instrument, na którym gra Użytkownik,
  d) adres e-mail,
  e) telefon.
 3. Zakładając Konto Użytkownik ustala także hasło służące do logowania w Serwisie oraz login (oznaczenie identyfikujące Użytkownika w Serwisie).
 4. Na zasadach opisanych w Serwisie Konta Użytkownika mają status konta nieaktywnego albo aktywnego. Na zasadach opisanych w Serwisie Kontom Użytkownika może być dodatkowo przypisywany określony typ (np. konto brązowe, srebrne, złote, platynowe), mogący uprawniać do korzystania z określonych promocji lub zniżek.
 5. Konto Użytkownika może być zasilane środkami finansowymi. Na zasadach opisanych w Serwisie zasilanie Konta Użytkownika:
  a) zwiększa pulę środków finansowych zgromadzonych na Koncie Użytkownika, które są przeznaczane na opłacanie zamówień Podkładów (Aranżacji muzycznych);
  b) skutkuje przypisaniem Kontu Użytkownika na określony czas statusu aktywnego lub przedłużeniem tego statusu.
 6. Przetwarzanie danych zgromadzonych w ramach Konta Użytkownika odbywa się na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.
 7. Niedozwolone jest zakładanie Kont Użytkownika dla osób trzecich lub przy użyciu fikcyjnych danych.
 8. Dla każdego z Użytkowników może istnieć wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
 9. Niedozwolona jest zmiana podmiotu, dla którego zarejestrowano dane Konto Użytkownika.
 10. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
 11. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować Konto Użytkownika, wybierając odpowiednią opcję w panelu służącym do obsługi Konta Użytkownika.
 12. Administrator może zlikwidować Konto Użytkownika w razie, gdy:
  a) dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika są danymi fikcyjnymi lub danymi innej osoby niż Użytkownik, który założył dane Konto Użytkownika;
  b) dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika;
  c) dane Konta Użytkownika wykorzystywane jest przez więcej niż jedną osobę lub jest wykorzystywane przez podmiot niebędący osobą fizyczną;
  d) dany Użytkownik korzysta z cudzego Konta Użytkownika lub podejmuje umyślnie próby zalogowania się na cudze Konto Użytkownika;
  e) Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
  f) Konto Użytkownika wykorzystywane jest do bezprawnego działania na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 13. Wraz z likwidacją Konta Użytkownika przesyłana jest na podany przy zakładaniu Konta Użytkownika adres e-mail informacja potwierdzająca usunięcie Konta Użytkownika, a wszelkie zgromadzone w jego ramach dane są usuwane.
 14. Likwidacja Konta Użytkownika skutkuje ustaniem po stronie Użytkownika i Administratora zobowiązań związanych z utrzymywaniem Konta Użytkownika. Nie wyłącza to odpowiedzialności za naruszenia takich zobowiązań, które miały miejsce przed likwidacją Konta Użytkownika.

§ 6
Prawa do nagrań

 1. Administrator jest podmiotem uprawnionym do udzielania Użytkownikom licencji na korzystanie z Artystycznych Wykonań i Fonogramów w zakresie wynikającym z Regulaminu.
 2. Administrator nie jest podmiotem praw autorskich do Utworów. Korzystanie przez Użytkowników z Utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty (np. publiczne wykonanie w celach zarobkowych) wymaga uzyskania stosownej licencji w zakresie praw autorskich.
 3. Korzystanie z Podkładów (Aranżacji muzycznych) powinno następować z poszanowaniem praw osobistych oraz dóbr osobistych podmiotów trzecich.

§ 7
Udostępnianie Podkładów (Aranżacji muzycznych)

 1. Podkłady (Aranżacje muzyczne) są udostępniane w Serwisie odpłatnie.
 2. Informacje o dostępnych Podkładach, w tym ich formatach, a także cenie poszczególnych Podkładów (Aranżacji muzycznych) z uwzględnieniem ewentualnych zniżek dla Użytkowników zalogowanych oraz posiadaczy Kont Użytkownika o określonym statusie, a także cen usługi „utwory na życzenie” i  usługi zmian w podkładach, są dostępne w Serwisie.
 3. Podkłady (Aranżacje muzyczne) mogą być udostępniane zarówno Użytkownikom zalogowanym jak i Użytkownikom niezalogowanym.
 4. W celu uzyskania (zakupu) Podkładów (Aranżacji muzycznych) Użytkownik składa zamówienie, co następuje przez wybór Podkładów (Aranżacji muzycznych) w Serwisie i potwierdzenie zamówienia.
 5. Udostępnienie Podkładów (Aranżacji muzycznych) następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zapłaty za wybrane przez Użytkownika Podkłady (Aranżacje muzyczne) dokonanej zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Serwisie. Udostępnienie Podkładów (Aranżacji muzycznych) następuje przez przekazanie Użytkownikowi danych umożliwiających ich pobranie (download).
 6. Użytkownik zalogowany ma przez Konto Użytkownika dostęp do listy zakupionych Podkładów (Aranżacji muzycznych) i możliwość ponownego ich pobierania w czasie trwania licencji na korzystanie z Podkładów (Aranżacji muzycznych).
 7. Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika (lub który dokonał zakupu jako Użytkownik niezalogowany) może w razie utraty Podkładów (Aranżacji muzycznych) zwrócić się do Administratora o ponowne ich udostępnienie w czasie trwania licencji na korzystanie z Podkładów (Aranżacji muzycznych).
 8. Podkłady (Aranżacje muzyczne) mogą być oznaczone niesłyszalnymi znakami wodnymi lub innymi oznaczeniami identyfikującymi podmioty praw pokrewnych. Użytkownik zobowiązany jest do nieusuwania i niemodyfikowania takich oznaczeń.
 9. W odniesieniu do usługi „utwory na życzenie” zastosowanie znajdują następujące reguły szczególne:
  a) Użytkownik powinien skierować do Administratora zapytanie o możliwość realizacji  zamówienia w odniesieniu do konkretnego utworu;
  b) w razie pozytywnej weryfikacji Użytkownik otrzymuje wiadomość o możliwym terminie przygotowania Podkładu;
  c) warunkiem realizacji zamówienia po weryfikacji jest jego potwierdzenie w Serwisie przez Użytkownika i dokonanie płatności na warunkach wskazanych w Serwisie.
 10. W odniesieniu do usługi zmian w podkładach muzycznych zastosowanie znajdują następujące reguły szczególne:
  a) usługa jest realizowana wyłącznie w odniesieniu do Podkładów (Aranżacji muzycznych) pozyskanych legalnie z Serwisu przez Użytkownika;
  b) zamówienia składane są za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  c) zamówienie powinno zawierać precyzyjny opis oczekiwanych zmian;
  d) zamówienia są realizowane po dokonaniu wpłaty zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.

§ 8
Licencja

 1. Wraz z udostępnieniem Podkładów (Aranżacji muzycznych) Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Artystycznych Wykonań i Fonogramów, której zakres określony jest poniższymi postanowieniami:
  - 1) Użytkownik może skopiować Podkłady (Aranżacje muzyczne) na urządzenie używane przez Użytkownika do odtwarzania Podkładów (Aranżacji muzycznych) - urządzenie docelowe.
  - 2) W przypadku zmiany przez Użytkownika urządzenia docelowego, Administrator rozszerza licencję o możliwość korzystania z Podkładów (Aranżacji muzycznych) na nowym urządzeniu docelowym w razie łącznego spełnienia dwóch warunków:
  a) usunięcie Podkładów (Aranżacji muzycznych) przez Użytkownika z poprzedniego urządzenia docelowego;
  b) poinformowanie Administratora o modelu i numerze seryjnym nowego urządzenia docelowego (lub innych danych identyfikujących nowe urządzenie docelowe);
  - 3) Użytkownik, który uzyskał Podkłady jako Użytkownik zalogowany, może publicznie odtwarzać Podkłady (Aranżacje muzyczne) z urządzenia, o którym mowa w pkt 1, jednak wyłącznie w okresie, w którym jego Konto ma status konta aktywnego (licencja w tym zakresie wygasa w raz z utratą statusu konta aktywnego).
  - 4) Użytkownik może pobrać lub skopiować Podkłady (Aranżacje muzyczne) na komputer lub inne urządzenie czy nośnik (lub stworzyć kopię Podkładów (Aranżacji muzycznych) na takim urządzeniu lub nośniku) w celu skopiowania ich na urządzenie docelowe. Licencja w tym zakresie wygasa z chwilą skopiowania Podkładów (Aranżacji muzycznych) na urządzenie docelowe a Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Podkładów (Aranżacji muzycznych) z urządzeń innych niż urządzenie docelowe.
  - 5) Użytkownik może dokonywać edycji Podkładów (Aranżacji muzycznych) z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych.
  - 6) Po uzyskaniu odrębnej zgody (która może zostać udzielona za pośrednictwem wiadomości e-mail) Użytkownik może udostępniać Podkłady (Aranżacje muzyczne) publicznie w internecie (np. w serwisie YouTube) jednak wyłącznie w połączeniu z obrazem (stanowiącym utwór w rozumieniu prawa autorskiego) stworzonym przez Użytkownika lub na jego zlecenie i pod warunkiem zamieszczenia oznaczenia (np. w opisie filmu w serwisie YouTube) o treści: „W filmie wykorzystano aranżację serwisu midi24.pl”. Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim pobierania takich materiałów audiowizualnych lub samych Podkładów (Aranżacji muzycznych).
  - 7) Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
  - 8) Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
  - 9) Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, z wyłączeniem licencji na publiczne odtwarzanie, której czas trwania jest uregulowany w punkcie 3.
  - 10) W przypadku Użytkowników zalogowanych czas trwania licencji rozciąga się dodatkowo na okres, w którym dany Użytkownik utrzymuje aktywne Konto Użytkownika.
 2. Udzielenie licencji oraz czas jej trwania są potwierdzane przez Administratora Certyfikatem Legalności. Administrator udostępnia Certyfikat Legalności:
  - 1) W przypadku Użytkowników niezalogowanych – przez udostępnienie danych umożliwiających pobranie Certyfikatu Legalności wraz z udostępnieniem zamówionych Podkładów (Aranżacji muzycznych);
  - 2) W przypadku Użytkowników zalogowanych – przez umożliwienie pobrania Certyfikatu Legalności za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje licencji na korzystanie z przedmiotów praw autorskich. Korzystanie przez Użytkowników z Utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty (np. publiczne odtwarzanie w celach zarobkowych) wymaga uzyskania stosownej licencji w zakresie praw autorskich.

§ 9
Zasady płatności

 1. W przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika niezalogowanego, po potwierdzeniu zamówienia następuje przekierowanie na stronę internetową umożliwiającą wybór formy płatności oraz dokonanie płatności.
 2. W przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika zalogowanego zapłata następuje w ten sposób, że środki finansowe zgromadzone na Koncie Użytkownika są wraz ze złożeniem zamówienia pomniejszane o cenę zamówionych Podkładów (Aranżacji muzycznych).
 3. W przypadku Użytkowników niezalogowanych, wskazane w serwisie ceny Podkładów (Aranżacji muzycznych) stanowią opłaty licencyjne za udzielenie licencji, o której mowa w § 8.
 4. Kwoty wpłacane na zasilenie Konta Użytkownika zawierają w sobie opłatę licencyjną za utrzymywanie licencji w przedłużonym okresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 12.

§ 10
Newsletter

 1. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika otrzymują na przypisany do Konta Użytkownika adres e-mail newsletter, zawierający informacje o promocjach organizowanych przez Administratora.
 2. Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest warunkiem korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może w każdym czasie i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w panelu służącym do obsługi Konta Użytkownika. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie doręczania newslettera przez Administratora.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Zasady na jakich są przetwarzane przez Administratora dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies, dostępna w postaci dokumentu w formacie .pdf pod adresem: https://midi24.pl/docs/Polityka_Prywatnosci_i_Cookies.pdf

§ 12
Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@midi24.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynkowa 5, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 3. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 13
Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:
  a) umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Serwisu wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzanych zmian;
  b) utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian);
  c) przesłanie Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika informacji o zmianach na adresy e-mail przypisane do ich Kont Użytkownika.
 2. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 lit. a i lit. b następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
 4. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może poinformować Administratora o braku akceptacji zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach (przesłanej w sposób przewidziany w ust. 1 lit. c). W takim przypadku Użytkownik nie jest związany zmienionym Regulaminem, a Konto Użytkownika podlega likwidacji z konsekwencjami przewidzianymi w § 5 ust. 13 i 14.

 

§ 14

 

Uprawnienia do odstąpienia od umowy
 1. W przypadku zakupu treści elektronicznych ( pliki midi, style, mp3, wave, karafun, rozszerzenia expansion, PDF),  w momencie pobrania produktu cyfrowego przez Klienta, Klient traci możliwość zwrotu zakupionego produktu. Reguluje to ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827, art.38).
 2. W przypadku zasilenia konta klienta midi24, klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i wystąpić mailowo o zwrot wpłaconych środków, pod warunkiem, że w ramach dokonanej wpłaty nie zostały pobrane żadne produkty z naszego serwisu. Zwrócona zostanie kwota wpłacona, a otrzymana kwota gratisowa automatycznie zostanie usunięta z konta midi24. Maila prosimy kierować na adres biuro@midi24.pl

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.
 2. Spory związane z funkcjonowaniem Serwisu rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję dla konsumentów.
 4. 4. Regulamin dostępny jest do pobrania w postaci dokumentu w formacie .pdf pod adresem: https://midi24.pl/docs/Regulamin.pdf

Midi24.pl to baza profesjonalnie wykonanych     aranżacji muzycznych w wielu formatach.

Midi24.pl © 2005-2024 MIDI-NET®
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnościach.